Presentació dels Informes de l’Observatori Comarcal: Flaix Socioeconòmic del quart trimestre de 2017 i l’Informe de Població de 2017

Dimarts, 27 de març de 2018 a les 08:00

Recentment s’han presentat els informes Flaix Socioeconòmic del quart trimestre de 2017 i l’Informe de Població de 2017 elaborats per l’Observatori Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb certes dades destacades.

El primer informe presenta dades sobre l’evolució trimestral del teixit productiu de la comarca, així com dels principals indicadors del mercat de treball, incloent un balanç de l’evolució anual. El segon, presenta les dades de la població resident a la comarca i els seus municipis a 1 de gener de 2017, a partir de l’explotació estadística del padró municipal d’habitants que publica l’Idescat.

Pel que fa a la població, cal destacar que la població del Vallès Occidental és, a 1 de gener de 2017, de 910.031 persones (el 12 % de la població catalana), un 0,4% més que l’anterior any. A més, també destacar que la comarca compta amb una població més jove que la del conjunt de Catalunya. Per grans grups d'edat, el 17,4% és menor de 15 anys i el 16,1% és major de 65 anys, per tant la població en edat de treballar perd pes en l’estructura de la població, mentre augmenten els menors de 15 i els majors de 65 anys. Una altra xifra remarcable de l’estudi és el fet que el percentatge d'estrangers sobre la població total és del 9,7%, xifra per sota de la del conjunt de Catalunya (13,8%).

Considerat el detall municipal, Sentmenat l’any 2017 registra una població de 8.818 habitants, un creixement de l’1,4% respecte l’any anterior (118 habitants). La piràmide de la població municipal és similar en la seva forma a la catalana i la comarcal, una imatge de maduresa demogràfica, amb un estretament de la base i un augment de la part superior, com a conseqüència de l’increment de l’esperança de vida i el descens de la mortalitat i la natalitat. El percentatge de de població d’edats més avançades és de 14,2%, mentre que la població de 1-14 anys és de 18%.

D’acord amb l’informe Flaix Socioeconòmic, l’any 2017 tanca amb una evolució favorable del teixit productiu, amb 15.566 llocs de treball i 242 noves empreses. Creixen els llocs de treball i empreses en tots els sectors amb excepció de l’agricultura. En el sector serveis, creixen els llocs de treball relacionats amb els serveis a la ciutadania i l’empresa. El sector industrial ha tingut un creixement positiu en les principals activitats, tot i que s’ha registrat una caiguda en l’ocupació de les industries de productes alimentaris, begudes i arts gràfiques. El sector de la construcció consolida la recuperació iniciada l’any 2014, amb un creixement anual del 5,7%. Cal destacar que la incidència de l’atur és superior en dones, població jove, persones en edat avançada i persones amb un nivell baix d’estudis.

Localment l’estructura econòmica a Sentmenat es divideix en 2.498 assalariats, 379 empreses i 684 autònoms; essent les tres dades superiors en més d’un 1% a la mitjana de la comarca del Vallès Occidental. A més, Sentmenat registra una evolució interanual de la contractació positiva, amb un augment de 28,2%, el cinquè municipi amb una millor dada.

Pots trobar més informació als enllaços de cada un dels informes:

Informe de població al Vallès Occidental. 2017

http://www.ccvoc.cat/fitxer/3960/Informe%20Població%202017.pdf

FLAIX SOCIOECONÒMIC . 4t Trimestre 2017 – Resum de dades

http://www.ccvoc.cat/fitxer/3959/flaixsocioeco_4T2017.pdf

Darrera actualització: 28.03.2018 | 14:52