Tràmits i gestions

Pàgina 2 de 3
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial, és a dir, aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

 • Comunicació prèvia de primera utilització

  Estan subjectes a comunicació prèvia per a la primera ocupació les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, i canvi d'ús (transformació a habitatge) quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte tècnic.

 • Consulta dels llibres d'actes

  Consultar els llibres d'actes de Plens i Juntes de Govern Local.

 • Consultes a l'arxiu històric i administratiu municipal

  Consulta del fons documental generat per l'Ajuntament des del segle XVIII fins a l'actualitat.

 • Declaració responsable d'obertura

  Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació.

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 • Devolucions de fiança de garantia

  Sol·licitud perquè es retorni una fiança de garantia dipositada a la Tresoreria de l'Ajuntament a raó de la sol·licitud d'obres.

 • Enderrocs

  Autoritzar l'execució d'obres per enderroc d'una edificació.

 • Gossos potencialment perillosos. Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM)

  Fer la inscripció de gossos considerats potencialment perillosos al Registre General d'animals de companyia (ANICOM)

 • Instància genèrica
 • Llicència ambiental (Annex II)

  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

 • Llicència d'obres majors

  Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia.
  Les reformes que impliquin la transformació dels usos o de les densitats existents i la variació del nombre o dels límits dels establiments existents en els edificis.

 • Llicència d'obres menors

  Es considera com a obres menors aquelles obres de modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total o buidat de l'estructura.

 • Modificació de dades personals al Padró municipal

  Notificació a l'Ajuntament de la modificació de dades de caràcter personal que figuren en el padró municipal d'habitants.

 • Obres de comunicació

  Estan subjectes a comunicació prèvia aquelles obres i/o actuacions que per la seva escassa rellevància siguin susceptibles de ser sotmeses a un règim de comunicació, sense necessitat d'estar subjectes a una prèvia llicència urbanística municipal.

  Comunicació d'obres que formin part d'aquesta llista:

  • Els canvis de teules, fibrociments paviments en coberts, terrats i balcons.
  • Instal·lar persianes enrotllables, reparar desguassos pluvials.
  • Revocar i pintar façanes i voladissos.
  • Revocar, enguixar, enrajolar interiors i sòcols.
  • Practicar cales en interiors que no afectin a parets mestres per a canonades d'aigua, gas, electricitat, etc.
  • Canviar canonades, o desguassos a l'interior de les edificacions.
  • Reparar i reconstruir cels rasos, canviar safareigs, sanitaris i cuines.
  • Canviar els graons de les escales.
  • Reparar goteres aigües en teulades i cobertes, reconstruir la canal tortugada i reparar la barana del terrat.
  • Col·locar reixes a les finestres, sense modificar les mides d'aquests ni crear perfils sortints.
  • Canviar paviments existents en habitatges.
  • Les reformes a cuines i banys que no modifiquin l'estructura ni la distribució interior.
  • Els aplacats de rajoles i revestiments.
  • Canviar baranes exteriors.
  • Instal·lació d'antenes.
  • Reparar repisa del balcó
  • Canviar portes obertures de façanes, sense modificar mides.
  • Treballs d'esbrossament i jardineria a l'interior dels solars sempre que no suposi la destrucció de jardins existents.

 • Ocupació amb parades del mercat de comerciants no sedentaris

  Ocupar i aprofitar la via pública (parada de mercat) en benefici particular amb fins comercials.

 • Ocupació de la via pública

  Sol·licitud de llicència d'ocupació temporal de la via pública amb:

  • Casetes d'obres.
  • Sacs i contenidors de runes.
  • Materials de construcció.
  • Bastides.
  • Aparells elevadors.
  • Grues.
  • Sitges.
  • Tanques.
  • Taules i cadires.
  • Parades comercials.
 • Parcel·lacions

  Sol·licitud de llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent un cop comprovat que compleix la normativa vigent.

 • Pròrroga de llicències d'obres

  Les llicències d'obres tenen un període de vigència que s'especifica en el document de la llicència concedida.
  Si ja es disposa de llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es poden iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans que caduquin.

 • Queixes i suggeriments

  El ciutadà pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.

Pàgina 2 de 3
Darrera actualització: 01.02.2016 | 14:33
Darrera actualització: 01.02.2016 | 14:33