El Servei de Consum de l’Ajuntament ofereix assessorament en l’aplicació del recent Decret-llei 1/2017, en matèria de devolució de clàusules sòl

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 12:05

La normativa preten establir un procediment alternatiu a la via judicial per resoldre les reclamacions de manera ràpida, i recuperar així els diners de les clàusules sòl indegudament cobrades

Amb motiu de la nova normativa en matèria de clàusules sòl i per tal d’aportar les eines necessàries per atendre les persones que s’adrecen als serveis públics de consum, el passat 3 de febrer es va celebrar una sessió formativa adreçada als tècnics municipals responsables d’aquests serveis. A la sessió, organitzada per la Diputació de Barcelona amb la col•laboració de l’Agència Catalana de Consum, van assistir 150 tècnics, entre els quals es trobava el personal tècnic del Servei de Consum de l’Ajuntament de Sentmenat.

Aquesta nova normativa, amb l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, posterior a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) sobre la nul•litat de les clàusules sòl, té com a principal objectiu establir un procediment alternatiu a la via judicial per resoldre les reclamacions de manera ràpida, i recuperar així els diners de les clàusules sòl indegudament cobrades per les entitats financeres a les persones consumidores. El procediment és voluntari, gratuït i no exclou la via judicial.

Degut a la seva rellevància, el gran nombre de casos afectats i l’especifitat de la matèria, s’ha considerat incloure aquest servei de consulta i assessorament des del servei de Consum de l’Ajuntament, adreçat a la ciutadania. Cerca orientar al consumidor en la possibilitat de negociar entre les dues parts sense que intervingui un tercer, com en una mediació o en un arbitratge. 

Des de l’Ajuntament, plenament conscients i especialment sensibilitzats per aquesta problemàtica, que afecta bona part dels ciutadans, i davant el desconeixement tècnic i especialització del tema, vol oferir i aportar el màxim d’assessorament possible al respecte, perquè els afectats per aquesta situació no es trobin tan desorientats ni desemparats.

En què consisteix aquest procediment?

Després de la reclamació prèvia per part del consumidor que ha d’iniciar el procediment, l’entitat bancària ha de respondre bé fent una proposta de càlcul de les quantitats a retornar i els interessos, bé argumentant que la devolució no és procedent.

Davant això, el consumidor, en cas afirmatiu, s’han de posar d’acord les dues parts i li han de retornar els diners acordats en un termini màxim de 3 mesos des de la reclamació interposada. 

Pel que fa a la proposta de l’entitat de crèdit per tornar les quantitats, serà:

A) En efectiu més interessos de manera desglossada.
B) Amb mesura compensatòria diferent, per exemple amb una reducció dels terminis de la hipoteca, oferint plans de pensions…

El consumidor té 15 dies per acceptar l’oferiment i ho ha de fer de manera manuscrita.

Mentre duri el procediment no es poden iniciar la via judicial o altra via extrajudicial pel mateix tema.

La sentència de nul•litat  clàusules sòl del TSJUE
La majoria d’hipoteques a Espanya estan referenciades a l’euríbor. Es tracta d’una taxa d’interessos que es calculen a nivell europeu i que fluctua constantment.

Davant aquesta fluctuació constant de l’euríbor, en moltes hipoteques s’inclouen clàusules sòl i sostre, és a dir, els bancs incloïen en els contractes uns topalls màxims sobre els quals els interessos no creixerien més (sostre), i uns topalls per sota els quals els interessos mai podrien reduir-se (sòl).

Aquestes clàusules sòl van convertir-se en abusives i per aquesta raó, mitjançant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, de 21 de desembre de 2016, s’han declarat nul•les.

La sentència obliga, doncs, als bancs espanyols a retornar íntegrament els diners cobrats per les taxes d’interès mínim, conegudes per ‘clàusules terra’. Els principals beneficiats de la decisió de la justícia europea són els afectats per aquestes clàusules, que fixaven un límit mínim d’interessos que els clients dels contractes hipotecaris havien de pagar. Els impedia de beneficiar-se de la caiguda de l’euríbor, el principal índex de referència per a la majoria de les hipoteques. Amb aquesta sentència, els bancs han de retornar els diners als clients afectats, que són aproximadament uns 400.000 només a Catalunya. 

D’altra banda, el Suprem, en aquesta sentència sobre les clàusules sòl -després corregida pel Tribunal Europeu-, deia que només es pot reclamar des de maig del 2013 en endavant. A partir de la sentència del Suprem, fins i tot encara que s'hagués acabat de pagar tota la hipoteca, el consumidor disposa d'un termini de 5 anys per reclamar la devolució d'aquestes quantitats.

Darrera actualització: 13.02.2017 | 12:10